2018-03-07

Plan działalności Ministra

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele MPiT ujęte w trzech częściach.

 

Część A - główne cele strategiczne:

  1. Poprawa otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców
  2. Tworzenie lepszych warunków dla zwiększenia innowacyjności przemysłu
  3. Wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
  4. Kształtowanie lepszych warunków dla efektywności inwestycji
  5. Zapewnienie jakości zarządzania procesami rozwojowymi

Część B cel priorytetowy wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa

Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny

  1. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa stanu jakości powietrza w Polsce
  2. Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa
  3. Zapewnienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych
 
Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 

Załączniki

  MPiT_Plan działalnosci_2018.pdf 78,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MPiT_Plan działaln..._podpisem.pdf 894,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MPiT_2019_Plan dzia...podpisany.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MPiT_2019_Plan działalności.pdf 87,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się